Meedoen in Zutphen voor kinderen

In Zutphen zijn er drie mogelijkheden voor kinderen om een bijdrage te krijgen voor Meedoen.

betrokken organisaties

Drie mogelijkheden voor kinderen in Zutphen

Alle kinderen in Zutphen moeten kunnen meedoen, niemand mag buitenspel staan! Dat geldt voor sport, maar ook voor cultuur, school en andere maatschappelijke activiteiten. Vaak betalen ouders deze activiteiten. Als dat financieel niet mogelijk is, zijn er in Zutphen drie mogelijkheden om ‘bij te springen’: de Meedoen-regeling van Het Plein, Stichting Leergeld Zutphen en het Jeugdsportfonds Gelderland. Extra veel mogelijkheden om zo veel mogelijk kinderen in Zutphen te bereiken!

Overeenkomsten en verschillen

Eén keer per (kalender)jaar kan een aanvraag worden gedaan bij één van de regelingen.

Alle regelingen gaan uit van een maximaal bedrag van € 225,- per kind. Dat is een belangrijke overeenkomst. Verschillen zijn er wat betreft de vergoedingen, de doelgroep en de wijze van aanvragen.

Vergoedingen  

De Meedoen-regeling is een gemeentelijke minimaregeling voor kinderen (4-18 jaar) én volwassenen. De regeling vergoedt sport, cultuur, schoolactiviteiten, verenigingsleven. Het Plein voert de regeling uit. Op de website van Het Plein staat een overzicht van de vergoedingen.

Stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Naast sport, cultuur, schoolactiviteiten en verengingsleven vergoedt Leergeld ook sportkleren en zwemlessen.

Jeugdsportfonds (JSF) is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het JSF vergoedt sportlidmaatschap, zwemles diploma A en eventueel sportkleren en –attributen.

Leergeld en JSF vergoeden in natura, ouders ontvangen geen geld. De Meedoen-regeling vergoedt in geld en controleert achteraf of het geld ook juist besteed is.

Inkomen

Alle regelingen zijn er voor huishoudens met een laag inkomen.

Bij de Meedoen-regeling mag je 10% meer inkomen hebben dan het sociaal minimum (de bijstandsnorm). Bovendien mag het vermogen niet te hoog zijn. Kijk voor de bedragen op www.hetpleinzutphen.nl.

Bij Leergeld en JSF ligt de inkomensgrens iets hoger, op 120% van de bijstandsnorm.  

Wijze van aanvragen

Een aanvraagformulier voor Meedoen-regeling kun je downloaden op de website van Het Plein (www.hetpleinzutphen.nl) of afhalen op Het Plein.             

Een aanvraag voor Leergeld kun je via www.leergeldzutphen.nl doen. Je kunt ook opbellen en een afspraak maken (0575-514675, di/do 9.00-13.00 uur)

JSF werkt met intermediairs, tussenpersonen die goed om zich heen kijken en kunnen inschatten wanneer (de ouders van) kinderen een steuntje in de rug nodig hebben. In Zutphen zijn dat de buurtsportcoaches, maar ook andere professionals (b.v. docenten) kunnen zich aanmelden als intermediair. De aanvraag en aanmelding als intermediair kan alleen gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl.

Kan het niet eenvoudiger?

Nu nog even niet, maar alle betrokken organisaties werken nauw samen en verwijzen door naar elkaar. We hopen vanaf 2018 één ingang te hebben voor alle Meedoen-activiteiten (daar komt dan ook nog een ‘kindpakket’ met extra vergoedingen bij). Dan kom je meteen op de goede plek terecht.

Vragen

Je kunt met vragen over regelingen altijd terecht bij Het Plein en Stichting Leergeld. Zij werken al jaren nauw samen en verwijzen naar elkaar door. Kijk voor het contact op hun hun websites.

Voor JSF heeft de gemeente een speciaal aanspreekpunt, waar je met vragen terecht kunt.

Dat is Nermin Caliskan. Je kunt haar mailen: n.caliskan@zutphen.nl.

Spelregels Jeugdsportfonds

Omdat de JSF nieuw is en met intermediairs werkt, is het belangrijk dat de spelregels bekend zijn bij de gebruikers. Daarom vermelden wij ze hieronder expliciet.

 1. De aanvraag kan gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl.

 2. Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Ouders of (trainers van) een sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Kijk hierboven wie het Lokaal Aanspreekpunt van uw gemeente is. Hij/zij brengt u in contact met een intermediair.

 3. Het Jeugdsportfonds keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum en andere financieringsmogelijkheden voor sportbeoefening ontbreken.

 4. Het kind mag bij aanvang niet jonger zijn dan 4 jaar en niet ouder zijn dan 17 jaar.

 5. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.

 6. Er vindt geen officiële check van het inkomen plaats door de intermediair. Het Jeugdsportfonds Gelderland gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en een schriftelijke motivatie is daarom voldoende.

 7. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

 8. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan, aangezien de financiële omstandigheden van het gezin kunnen veranderen. Kinderen sporten dus niet automatisch door.

 9. Het Jeugdsportfonds keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging.

 10. Sportkleding en andere attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een kledingvoucher bij aangesloten sportwinkels.

 11. Het Jeugdsportfonds vergoedt geen contributie en/of sportattributen met terugwerkende kracht.

 12. Het Jeugdsportfonds vergoedt geen deel van de contributie. Dit betekent dat, indien een jaarcontributie hoger is dan €225,-, de aanvraag niet wordt goedgekeurd. De enige uitzondering hierop is de vergoeding van zwemlessen om zwemdiploma A te behalen (zie artikel 14).

 13. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden

 14. Zwemles met Jeugdsportfonds Gelderland
  Wel vergoed
  - Wanneer het kind geen schoolzwemmen krijgt, maar eventueel wel natte gymles.
  - Als het kind 6 jaar of ouder is.
  - Alleen diploma A of wordt vergoed.
  - Diploma A heeft een maximale vergoeding van €225,- per kind per jaar.
  Niet vergoed
  - Wanneer het kind via schoolzwemmen het diploma kan behalen.
  - Als het kind jonger dan 6 jaar is.
  - Diploma’s B & C.

 15. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Eenmaal per jaar ontvangt de intermediair een verzoek om te checken of het kind nog sport bij de aangegeven sportvereniging. Mocht hier geen reactie op gegeven worden, dan heeft het Jeugdsportfonds Gelderland het recht om in het vervolg geen aanvragen van desbetreffende intermediair goed te keuren.

Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het Jeugdsportfonds Gelderland, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem.

Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door het Jeugdsportfonds, wordt er naar gestreefd binnen twee weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging te betalen.