aa2018 aanvraagformulier bewindvoeringskosten PW

Datum ontvangst:_______________________Afbeelding 1

Registratienummer:_____________________

Werkimpuls:___________________________
Bezoekadres: Henri Dunantweg 1

7201EV Zutphen

telefoon: 575-595700AANVRAAG

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR BEWINDVOERINGSKOSTEN PW gerechtigden


Persoonsgegevens:


Cliënt

Partner

Naam
GeboortedatumAdres
Telefoon cliënt

Telefoon bewindvoerder

BSNEmail bewindvoerderRekeningnummer voor uitbetaling (IBAN)

U vraagt bijzondere bijstand voor :

O griffierecht

O intakekosten

O beschermingsbewind als gevolg van verkwisting of problematische schulden (schuldenbewind)

O beschermingsbewind als gevolg van geestelijke en/of lichamelijke toestand

O curatelebewind

O mentorschap

Voeg bewijsstukken bij de aanvraag zoals de onder bewindstellingsbeschikking en nota’s.


Dit aanvraagformulier kan alleen gebruikt worden voor bovenstaande kosten. Voor overige aanvraagformulieren Bijzondere Bijstand kunt u bellen met Het Plein.Zijn er volgens u bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bijstandverlening?

O nee

O ja, namelijk……………………...Wanneer moet de bijstandsverlening ingaan?

Datum:Heeft u nog vragen?

O nee

O ja, namelijk……………………...Met de handtekening verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Wij controleren dit. Het kan zijn dat er extra bewijsstukken nodig zijn om uw aanvraag te behandelen.

Als uw aanvraag niet compleet is, wordt uw aanvraag niet behandeld.

Ten onrechte verstrekte uitkeringen worden teruggevorderd.
Naar waarheid ingevuld,


Datum:…………………


Handtekening:
…………………………

Naar waarheid ingevuld,


Datum:…………………


Handtekening partner
…………………………

Naar waarheid ingevuld,


Datum:…………………


Handtekening gemachtigde
…………………………Dit formulier volledig ingevuld en voorzien van bewijsstukken inleveren bij Het Plein, Henri Dunantweg 1 te Zutphen. U kunt het ook opsturen naar Het Plein, antwoordnummer 31, 7200, GL Zutphen.
Duurzame financiële zelfredzaamheid staat centraal in het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente Zutphen. Waar mogelijk willen we dit bevorderen.

Voor uw cliënt is financiële zelfredzaamheid nu nog te vroeg. Of misschien zelfs helemaal niet aan de orde.


Wij vragen u om op het aanvraagformulier aan te geven wat het perspectief van uw cliënt op dit terrein is. En op welke manier u als bewindvoerder de financiële zelfredzaamheid van uw cliënt wilt bevorderen.

Het Plein kan u bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van uw cliënt helpen.

Bijvoorbeeld met een instrument (vragenlijst) op basis waarvan bepaald kan worden of iemand (weer) financieel zelfredzaam kan worden.

Of met Budgetondersteuning op maat of de cursus Omgaan met geld.Wat is het doel van het bewind ?

 • stabiliseren van de situatie/inkomen

 • voorkomen van nieuwe schulden

 • begeleiding naar minnelijk en/of wettelijk traject schulddienstverlening

 • begeleiding naar financiële zelfredzaamheid

 • …………………………………………………………….


Welke afspraken zijn gemaakt om dat doel te bereiken ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Zijn de afspraken vastgelegd in het Plan van Aanpak t.b.v. de rechtbank ?

 • ja

 • nee


Heeft rechthebbende schulden?

 • nee

 • ja, zijn dit problematische schulden

 • ja

 • nee


Zo ja, is er al schuldhulpverlening of een MSNP in gang gezet ?

 • ja

 • neeAls er nog geen schuldhulpverlening in gang is gezet, wanneer verwacht u dat te doen?

 • Binnen 6 maanden

 • Tussen 6 en 12 maandenRechthebbende is op dit moment niet in staat om zelfstandig zijn financiën te regelen. Verwacht u dat cliënt op termijnweer financieel zelfredzaam kan zijn?

 • Ja, want hij is leerbaar op dit terrein (met coaching/begeleiding)

 • Nee, hij is permanent niet leerbaar op dit terrein

 • Weet niet


Kunt u dit toelichten ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………De gemeente Zutphen kent een aantal mogelijkheden om de financiële zelfredzaamheid te bevorderen, zoals budgetondersteuning op maat (budgetbeheer en budgetcoaching), budgetcoaching door Schuld Hulp Maatje of (geschoolde vrijwilligers van) Perspectief of de Cursus Omgaan met geld. Wilt u hierover meer informatie ?


 • Nee

 • Ja

 • Weet ik nog niet