Ondersteuning Werk en Inkomen dichterbij de inwoner

Zutphen en Lochem gaan taken werk en inkomen zelf uitvoeren en stoppen met Het Plein

De gemeenten Zutphen en Lochem willen ondersteuning op het gebied van Werk en Inkomen dichterbij inwoners gaan organiseren. Dat betekent dat de gemeenten deze taken anders gaan organiseren, waardoor zij beter sturing kunnen geven aan de uitvoering van hun taken. Vandaag hebben beide colleges daarom het algemeen bestuur van Het Plein verzocht een plan van aanpak op te stellen voor de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling. Het streven is dat inwoners vanaf 1 januari 2019 terecht kunnen bij de eigen gemeente voor de ondersteuning op het gebied van Werk en Inkomen. Tot die tijd blijft de dienstverlening van Het Plein gegarandeerd en verandert dus niets voor inwoners en werkgevers.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Sinds 2010 voert Het Plein de taken op het gebied van Werk en Inkomen uit voor de gemeenten Zutphen en Lochem. Voor Zutphen voert Het Plein ook zorgtaken uit, zoals Wmo en minimaregelingen. Omdat de verantwoordelijkheid voor deze taken bij de gemeenten is komen te liggen, vinden Zutphen en Lochem het belangrijk dat zij de ondersteuning dichtbij en rechtstreeks aan hun inwoners kunnen bieden.

Het recente besluit van de Zutphense gemeenteraad om een werkbedrijf te starten, geeft daar al invulling aan. In het werkbedrijf wordt een groot deel van de Zutphense taken op het gebied van Werk ondergebracht. Momenteel worden deze taken door Het Plein uitgevoerd. De gemeente Lochem neemt binnen afzienbare tijd een besluit over hoe de dienstverlening dichterbij en effectiever georganiseerd kan worden. Uitgangspunten hierbij zijn dat er meer inwoners (duurzaam) aan het werk geholpen moeten worden, dat elke Lochemse inwoner zich nuttig en gewaardeerd voelt en dat de persoonlijke situatie het vertrekpunt is.

Zorgvuldige voorbereiding

Het algemeen bestuur van Het Plein heeft de opdracht gekregen om een plan te maken voor de overheveling van de taken. Daarin staat centraal dat de dienstverlening van Het Plein tot 1 januari 2019 gegarandeerd is en dat inwoners en werkgevers dus geen hinder hiervan ondervinden. De komende tijd wordt ook in beeld gebracht wat de financiële consequenties zijn en er moet een goed plan liggen voor de medewerkers. Voor 1 januari 2019 moet ook duidelijk zijn waar taken rondom onder meer Inkomen (uitkeringen) worden ondergebracht. Voor Zutphen betreft het ook het uitvoeren van zorgtaken.

Besluit in 2018

Het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling Het Plein is een bevoegdheid van de colleges van Zutphen en Lochem. Na advies van de Ondernemingsraad besluiten de colleges in de eerste helft van 2018 definitief over de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling.

zutphen en lochem