Verordeningen en beleidsregels Het Plein

Op 23 augustus 2018 stelde het dagelijks bestuur van Het Plein de Beleidsvoorschriften Werk en Inkomen vast. De vaststelling betekent hoofdzakelijk een aantal redactionele verbeteringen door het  wegnemen van een aantal onduidelijkheden en fouten. Van beleidswijzigingen is geen sprake, behalve op het onderdeel “Overbruggingsuitkering”: Deze uitkering wordt tot dusverre verstrekt  als gift. Zodra de Beleidsvoorschriften na bestuurlijke vaststelling van kracht zijn, zal dit een lening zijn. Op deze website vindt u in de linkerkolom de (aangepaste) Beleidsvoorschriften. De Overbruggingsuitkering vindt u in Hoofdstuk 7.2.3.

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Zutphen (Wmo)