Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van Het Plein, dan kunt u hierop bezwaar maken. Dien zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in. U kunt het bezwaarschrift zelf indienen maar u kunt hiervoor ook iemand machtigen. Ook kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

Hoe werkt het?

U stuurt uw bezwaar naar Het Plein in een ‘bezwaarschrift’. Zodra uw bezwaarschrift binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw bezwaarschrift wordt vervolgens behandeld door een ambtenaar van Het Plein. Ook kan uw bezwaarschrift behandeld worden door een adviescommissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die Het Plein adviseert. Het Plein geeft de commissie de nodige informatie over het besluit.

Hoorzitting

Als de commissie wordt ingeschakeld houdt die een hoorzitting over uw bezwaarschrift en brengt advies uit. U krijgt twee weken voor de hoorzitting een uitnodiging en een week van te voren krijgt u alle stukken die bij uw besluit horen, toegezonden. Voor de hoorzitting wordt ook een vertegenwoordiger van Het Plein uitgenodigd.
Tijdens de hoorzitting mag u uw bezwaarschrift toelichten en ook de vertegenwoordiger van Het Plein mag reageren op uw bezwaarschrift. De commissie stelt vragen waar nodig. Aan het eind van de hoorzitting bekijkt de voorzitter of de commissie genoeg informatie heeft om een advies te geven.

Beslissing op bezwaar

De commissie brengt een advies uit. Naar aanleiding van dit advies beslist Het Plein op het bezwaarschrift. U krijgt dan binnen zes weken het advies van de commissie, het verslag van de hoorzitting en de beslissing op bezwaarschrift toegezonden.

De commissie bezwaarschriften bestaat uit:

  • de heer mr. M.M.J Hendriksen, juridisch beleidsadviseur van de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn te Doetinchem;
  • de heer A.M. Dekker, programmamanager bezwaar en beroep te Apeldoorn;
  • mevrouw mr. M. Richart, juridisch beleidsadviseur bij de provincie Gelderland;
  • de heer G. Smit, senior consulent bij de gemeente Zwolle.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit haar werking behoudt gedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is. In sommige gevallen kan de beslissing op een bezwaarschrift niet worden afgewacht.
U kunt dan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. U kunt bij uw verzoek bijvoorbeeld vragen om een voorschot omdat u niet meer in uw kosten van levensonderhoud kunt voorzien.
Aan het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, het zogenaamde griffierecht.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift kost niets. Als u vanwege een bezwaarschrift kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kunt u een verzoek doen voor een vergoeding. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat op het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.

Schriftelijk indienen

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen door het formulier bezwaar te downloaden. Print het formulier uit, vul het volledig in en onderteken het. Stuur het formulier met eventuele bijlagen in een gesloten envelop terug naar het vermelde postadres van Het Plein. Uw bezwaar digitaal versturen met DigiD is nog niet mogelijk.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van Het Plein dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij:

Rechtbank Gelderland
Team bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem.

Hieraan zijn kosten verbonden, het zogenaamde griffierecht. U ontvangt dan een uitnodiging om op de zitting bij de rechtbank te komen. In het algemeen doet de rechtbank uitspraak binnen zes weken.