Privacy

Het Plein legt uw persoonsgegevens vast wanneer u een aanvraag doet voor een van onze diensten. Het gaat dan om gegevens als naam, geboortedatum, adres, huwelijk, kinderen enz.

Dit mag Het Plein
Het Plein wisselt veranderingen in uw persoonsgegevens uit met ‘bevoegde afnemers’. Voor het Plein is dat de gemeente. Het Plein verstrekt deze gegevens om uw aanvraag af te handelen. Het versturen van de gegevens gaat elektronisch, via een gesloten en beveiligd netwerk.

Uw rechten
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. U mag deze laten corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn. Tenslotte kunt u een overzicht opvragen van alle afnemers die uw gegevens hebben het afgelopen jaar hebben ontvangen. U kunt hierom vragen in een brief aan Het Plein, voeg daarbij een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

De Wet geeft u ook een belangrijke plicht. U moet veranderingen in uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld een verhuizing, binnen vijf dagen doorgeven aan de gemeente waar u woont. Dat is zeker ook in uw eigen belang!

Geheimhouding
Er zijn afnemers die wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens. Er zijn ook instanties aan wie de gemeente geen persoonsgegevens meer verstrekt, als u vraagt om geheimhouding.
Het gaat dan om:

  • ‘Verplichte derden’. Denk aan een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen.
  • De SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie).
  • ‘Vrije derden'. Dit zijn niet-commerciële instellingen zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren.
  • Voor deze afnemers kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Dat kan met een schriftelijk verzoek aan de gemeente Zutphen, t.a.v. Team Publiekszaken, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.
  • Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe aan uw verzoek.

Wanneer een 'verplicht derde' de gemeente hierna om uw gegevens vraagt, zal het gemeentebestuur u eerst horen. Na weging van uw belangen tegen het algemeen belang van de 'verplicht derde' zal het gemeentebestuur een besluit nemen over verstrekking van de gegevens.

Meldplicht Datalekken
Een datalek betekent: onbedoelde toegang geven tot persoonsgegevens. Daarbij kunnen persoonsgegevens verloren gaan. Of is het mogelijk om gegevens te misbruiken.
Sinds 1 januari 2016 bestaat de Meldplicht Datalekken. Dat betekent dat organisaties bij een datalek direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze moeten een datalek ook openlijk bekendmaken. Dit geldt uiteraard ook voor de gemeente Zutphen. Op deze manier moeten vervelende gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Plein.