Takenlijst van Het Plein

De gemeenten Lochem en Zutphen delegeerden een aantal taken aan Het Plein. De taken worden voor beide gemeenten uitgevoerd, tenzij anders is vermeld.

 1. Participatiewet, m.u.v. uitvoering van de Bijzondere Bijstand voor de gemeente Lochem;
 2. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);
 3. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw);
 4. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);
 5. Wet Inburgering (Wi);
 6. Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web);
 7. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp), voor zover het de uitvoering voor vastgestelde doelgroepen betreft;
 1. Uitvoering van de gemeentelijke regelingen van de gemeente Zutphen op het gebied van minimabeleid;
 2. Uitvoering van de gemeentelijke regelingen van de gemeente Zutphen op het gebied van schulddienstverlening;
 3. Uitvoering van regelgeving in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeente Zutphen:
 • de Verordening individuele Wmo voorzieningen gemeente Zutphen;
 • het Beleid individuele Wmo voorzieningen gemeente Zutphen;
 • het financieel besluit Wmo gemeente Zutphen;
 1. Het verlenen van gehandicaptenparkeerkaarten voor de gemeente Zutphen;
 2. Uitvoering van de Wet op de lijkbezorging voor de gemeente Zutphen;
 3. Uitvoering van het Jongerenloket;
 4. Handhaving conform het handhavingsbeleid ten aanzien van de in deze takenlijst genoemde regelingen, inclusief de bijzondere bijstand voor de gemeente Lochem, voor zover een handhavingsbeleid voor de betreffende regeling aan de orde is;
 5. Voorzieningen en besluiten van algemene strekking die betrekking hebben op de in deze takenlijst genoemde wetten en overige regelgeving met betrekking tot die wetgeving waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen.